Algemene voorwaarden

Artikel 1: toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tekstbureau Sprakeloos opgestelde aanbiedingen en tussen haar en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten tot het verlenen van diensten inzake: - het schrijven van vindbare webteksten voor websites; - schrijven van o.a. persberichten, advertorials, artikelen en nieuwsbrieven; - eindredactie en correctie van teksten.

1.2 Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk zijn aanvaard door Tekstbureau Sprakeloos.

Artikel 2: aanbod

2.1 Een aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingmethode.

2.2 Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht de verstrekte gegevens aan Tekstbureau Sprakeloos terug te geven.

2.3 Tekstbureau Sprakeloos is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het niet aanvaarde aanbod in rekening te brengen, mits zij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 3: tot stand komen van de overeenkomst

3.1 Indien het aanbod van Tekstbureau Sprakeloos wordt aanvaard komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Tekstbureau Sprakeloos: - hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt, - hetzij met de uitvoering van de opdracht aanvangt.

3.2 Tekstbureau Sprakeloos kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van de opdracht aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn.

3.3 Na aanvaarding van de opdracht verplicht de opdrachtgever zich tot het verstrekken van de benodigde gegevens en tot de opvolging van de overeenkomst binnen de termijn van zes maanden, ingaande vanaf de datum van ondertekening. 

Artikel 4: overmacht

4.1 Indien Tekstbureau Sprakeloos haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen tengevolge van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Tekstbureau Sprakeloos alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

4.2 Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van Tekstbureau Sprakeloos en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. 

Artikel 5: betaling

5.1 Betaling van de opdracht vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening binnen 14 dagen na de datum van de verzonden factuur.

5.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Tekstbureau Sprakeloos zonder nadere ingebrekestelling het recht vanaf de vervaldatum wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de datum van de algehele voldoening.

5.3 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15 % van de hoofdsom.

Artikel 6: aansprakelijkheid en garantie

6.1 De aanvaarde opdrachten betreffen enkel inspanningsverplichtingen van Tekstbureau Sprakeloos en geen resultaatsverplichtingen.

6.2 Indien opdrachtgever kan bewijzen dat Tekstbureau Sprakeloos nalatig blijkt inzake haar inspanningsverplichting, zal Tekstbureau Sprakeloos slechts die schade vergoeden waarvan aangetoond kan worden dat deze een onmiddellijk en direct gevolg is van de niet nakoming of gebrekkige nakoming door Tekstbureau Sprakeloos.

6.3 De opdrachtgever vrijwaart Tekstbureau Sprakeloos voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Tekstbureau Sprakeloos uit welke hoofde dan ook en opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

6.4 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door nalatigheid van Tekstbureau Sprakeloos die haar kan worden toegerekend, is elke aansprakelijkheid van Tekstbureau Sprakeloos beperkt tot ten hoogste de hoogte van de factuur, tenzij aan de zijde van Tekstbureau Sprakeloos sprake is van opzet of grove schuld.

6.5 De aansprakelijkheid zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Tekstbureau Sprakeloos gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 7: toepasselijk recht

7.1 Op alle overeenkomsten tussen Tekstbureau Sprakeloos en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is Nederlands Recht van toepassing en geschillen hierover zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Zutphen.